Tazminat

8 Yazı Ana Sayfaya Dön

Çalışanın Ek Kazançlarına Uygulanacak Maaş Haczi Oranları

Çalışanların ücretinin 1/4’üne icra gelebildiği ile ilgili herhangi bir şüphe olmasa da prim, ikramiye, AGİ ve tazminatlarının tamamının mı yoksa ücret gibi mi değerlendirileceği noktasında bir çok soru gelmektedir. Bu sorulara bir son vermek amacıyla aşağıdaki tablonun işinize yarayacağını düşünüyorum. Prim çoğu zaman “yüzde usulü ücret” ile karıştırılmaktadır. Eğer bir personel, asgari ücretin altına düşmemek kaydıyla, yaptığı işlerin belli bir oranında ücret elde ediyorsa bu prim değil yüzde usulü ücretlendirmedir ve bu bir ücret eki değil bizzati ücretin kendisidir. Bu nedenle İş Kanunu 35. md., İİK 83. md., Yargıtay 11. H.D 09.01.2013 tarh, 2012/5840 E., 2013/236 K. gereği 1/4’ü haczedilmelidir. Fakat aslen “prim kavramı” sabit bir ücret almakla birlikte göstermiş olduğu performansa bağlı olarak ücretine ek bir kazanç elde edilmesini ifade eder ki bu da primi ücret değil ücret eklentisi yapar. Böylece Yargıtay 12. H.D. 16.5.2002 tarih, 2002/9471 E. 2002/10258 E. gereği tamamı haczedilmelidir. Kısacası; yapılan iş neticesinde belli bir yüzde…

İşverenin iflas etmesi durumunda işçiler alacaklarını tahsil edebilir mi?

Ticari hayatta meydana gelen daralmalar ile mali ve ekonomik kriz vb. sebeplerle işverenlerin çoğu zaman işçi çıkarma yoluna gittiği uygulamada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Peki işverenin iflas etmesi durumunda işçiler işverenden alacaklarını tahsil edebilir mi? İşverenin borca batık olması sebebiyle iflas etmesi halinde işçilik alacaklarının durumunu bu yazımızda tartışacağız. Öncelikle belirtmemiz gerekirse bir ticari işletmenin tamamını veya bir kısmını maddi menfaat elde etmek amacıyla işleten her gerçek veya tüzel kişi tacir olup, tacirlerin tamamı da iflasa tabidir. Bu nedenle de iflas edenin gerçek veya tüzel kişi olmasının bir önemi yoktur. İşveren hakkında iflas kararı verildiği anda işverene ait olan haczedilebilir tüm mallar iflas masasını oluşturur ve süresi içerisinde alacağını bu masaya kaydettiren tüm alacaklılar, masada bulunan malları sattırarak kanunda belirtilen sıra çerçevesinde alacaklarını tahsil etme imkanına sahip olurlar. Masa mallarının satılması sonucunda elde edilen paradan, öncelikli olarak rehinli alacaklar, masa alacakları (iflas masasının yaptığı borçlar), gümrük resmi, bina ve arazi vergisi,…

Boşandıktan Sonra Tekrar Evlenerek Tazminat Almak

Kıdem tazminatı almak için boşanıp tekrar evlenmek kanuna karşı hile sayılır.. İş Kanunu’nda işçinin kıdem tazminatı hak kazanacağı haller sayılmış olup, kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde evliliğini gerekçe göstererek kendi isteğiyle işten ayrılması halinde bir yıl ve üzeri çalışmaları karşılığında kıdem tazminatı almaya hak kazanacağı düzenlenmiştir. Bu yasal düzenleme ile kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılmak istemesi halinde kıdem tazminatı hakkının korunması amaçlanmıştır. Uygulamada ise sırf kıdem tazminatı alabilmek için kocasından boşanıp kısa bir süre sonra aynı kişiyle yeniden evlenerek kıdem tazminatı talep edildiği görülmektedir. Yargıtay, sırf kıdem tazminatı almak için kocasından boşanıp aynı kişiyle yeniden evlenerek bu yolla kıdem tazminatı talep etmenin hakkın kötüye kullanılması ve kanuna karşı hile sayıldığını kabul etmektedir. Bu gibi durumlarda işveren tarafından ödenen kıdem tazminatı işçiden geri istenebilmektedir. Bu hususa ilişkin olarak Yargıtay’ın bazı kararları aşağıda yer almaktadır. “…Somut olayımızda, davacı kocasından 1.11.2004 tarihinde şiddetli geçimsizlikten boşanmıştır. Karar temyiz edilmeden kesinleşmiştir. Boşanma dosya içeriğinde…

İşverenin Eşit Davranma Borcu ve Sonuçları

Eşit davranma ilkesi gerek İş Kanunu’nda gerekse Anayasa ve Uluslararası sözleşmelerde düzenlenmiş olup, iş hukuku bakımından bu ilke; işverene, işyerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama yükümlülüğü getirmektedir. İş Kanunu’na göre işveren; İşçiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayanarak ayrım yapamaz. Esaslı bir neden olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem uygulayamaz. Biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret veremez. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. Görüldüğü üzere yasada düzenlenen eşit davranma ilkesiyle işverenin yönetim hakkı sınırlandırılarak, işverenin…

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanır Mı?

Bu yazımızda en çok merak edilen konulardan biri olan istifa ve sonuçları üzerinde duracağız. Yani, İstifa edersem kıdem tazminatı alabilir miyim? Baskı altında istifa dilekçesi imzalattırdılar, haklarım nedir? ve buna benzer sorulara cevap vermeye çalışacağız. Peki istifa nedir? Hangi hallerde geçersiz olur ve sonuçları nelerdir? İşçinin iş sözleşmesini ihbar sürelerine uyma zorunluluğu olmadan haklı nedenle derhal feshedebileceği haller İş Kanunu’nda sayılmış, ancak işçinin istifa etmesi Kanunda özel olarak düzenlenmemiştir. İşçi açısından haklı nedenle derhal fesih sebepleri için tıklayınız. İşçinin haklı bir nedene dayanmadan iş sözleşmesini feshetmesi istifa olarak değerlendirilmektedir. İş sözleşmesinin işçinin istifa etmesi nedeniyle sona ermesi halinde, işçi işe iade davası açamayacağı gibi, ihbar ve kıdem tazminatına da hak kazanamaz. Ayrıca ihbar sürelerine uymadan işten ayrılması halinde işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. Bu sebeple olayın yargıya taşınması halinde mahkemeler, istifa içerikli belgeleri detaylı olarak incelemekte ve istifanın arkasındaki gerçek durumu araştırmaktadırlar. Zira, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetme…

Kötü Niyet Tazminatı

İş sözleşmesi işveren tarafından tek taraflı olarak kötü niyetle feshedilmiş işçiler kötü niyet tazminatı için hukuki yollara başvurabilirler. Bu cümleyi her yerde duyarsınız ama yeterli olmayacağı açık. Hadi biraz daha açıklık getirelim; Kötü niyetten kasıt nedir? İşverenlerin en sık yaptığı kötü niyetli eylemleri aşağıya sıralayalım; İşçinin sendikaya üye olması, İşçinin sendikal faaliyetlerde bulunması, İşvereni şikayet etmesi, İşverene dava açması, İşveren aleyhinde şahitlik yapması, Çok sayıda işçiyi çıkardıktan sonra yenilerini alması İşçinin temel hak ve hürriyetlerini engellemesi, İşçinin yasal haklarını talep etmesi. Bu saydıklarım ve benzerleri nedeniyle çıkarıldığını düşünüyorsa işçi kötü niyet tazminatı talep edebilir. Peki şartları yok mu? Her aklına esen alabilir mi? Hadi inceleyelim; Sürekli olarak o işte çalışmalısınız: En az 30 iş gününden uzun süreceği belli olan bir iş yapıyor olmalısınız. Yani 2 günde bitecek bir boya işi için işe alınmış olmamalısınız. İş güvencesi kapsamında olmamalısınız: 30’dan az işçi çalıştıran bir işyerinde veya 6 aydan kısa süredir çalışıyor…

İhbar Sürelerini Beklemeden Sözleşmenin Tek Taraflı Feshi

Bu konu işveren ve işçi için aynı mantıkla uygulanır. Elbette işçinin bu konuda da bir gömlek üstün olduğunu unutmamalıyız. Şöyle ki; eğer işveren işçinin işine son veriyorsa, işçi, kanunun öngördüğü sürelerce çalıştırılmak zorundadır. İşçi mağdur edilemez. Eğer çalıştırmazsanız ihbar tazminatını ödersiniz. İhbar tazminatı ile ilgili teknik detay içeren makaleler için tıklayınız. Fakat işçi istifa ediyorsa işler değişiyor. Elbette işçi de istifayı verip çekip gidemez, işvereni mağdur edemez. İhbar süresi boyunca çalışmak zorundadır. Fakat işçi hem istifa eder hem ihbar süresini beklemeden giderse, işveren işçinin maaşından ihbar tazminatını kendisi hesaplayıp kesemez. İhbar tazminatını maaşınından kesecek ve maaşını eksik ödeyecekse bunun için işçinin onayını aldığına dair bir de yazı almalıdır. Çünkü anlaşmazlık durumunda konu mahkeme aşamasına gelirse işçi muhtemelen davayı kazanacağı için bu para da fazlasıyla geri ödenecek demektir. Malum, insanlar geçmiş defterleri açıp “benim şu şu zamanlarda sizin için yaptığım şu şu işleri ne çabuk unuttunuz?” gibi savunmaya geçeceklerdir. Peki ne…

Menü