İhbar Tazminatı

6 Yazı Ana Sayfaya Dön

İşverenin iflas etmesi durumunda işçiler alacaklarını tahsil edebilir mi?

Ticari hayatta meydana gelen daralmalar ile mali ve ekonomik kriz vb. sebeplerle işverenlerin çoğu zaman işçi çıkarma yoluna gittiği uygulamada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Peki işverenin iflas etmesi durumunda işçiler işverenden alacaklarını tahsil edebilir mi? İşverenin borca batık olması sebebiyle iflas etmesi halinde işçilik alacaklarının durumunu bu yazımızda tartışacağız. Öncelikle belirtmemiz gerekirse bir ticari işletmenin tamamını veya bir kısmını maddi menfaat elde etmek amacıyla işleten her gerçek veya tüzel kişi tacir olup, tacirlerin tamamı da iflasa tabidir. Bu nedenle de iflas edenin gerçek veya tüzel kişi olmasının bir önemi yoktur. İşveren hakkında iflas kararı verildiği anda işverene ait olan haczedilebilir tüm mallar iflas masasını oluşturur ve süresi içerisinde alacağını bu masaya kaydettiren tüm alacaklılar, masada bulunan malları sattırarak kanunda belirtilen sıra çerçevesinde alacaklarını tahsil etme imkanına sahip olurlar. Masa mallarının satılması sonucunda elde edilen paradan, öncelikli olarak rehinli alacaklar, masa alacakları (iflas masasının yaptığı borçlar), gümrük resmi, bina ve arazi vergisi,…

İhbar Süresince Çalıştırmak mı Hemen Ayrılmak mı? Hangisi Daha Mantıklı?

Hem işçi hem işveren açısından, çift taraflı olarak değerlendireceğimiz bu yazımızda sadece ekonomik olarak değil verimlilik ve diğer haklar açısından da konuyu değerlendireceğiz. Öncelikle ihbar süreleri (önelleri) hakkında belli başlı konuların üzerinden geçelim; İhbar önelleri (süreleri) taraflardan birinin haklı bir neden olmaksızın (haklı neden olursa ihbar tazminatı olmaz) sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi durumunda karşı tarafın bu ani ayrılık nedeniyle mağdur olmaması için verilen süredir. İşçi işini aniden terk ederse işverenin işleri aksayacak veya işveren işçiyi aniden çıkarırsa işçi ekonomik olarak zor durumda kalacaktır. İhbar süreleri burada devreye girer ve “terk edilen tarafı” koruma altına alır. Tazminat baskısı ile ayrılan tarafın bir süre daha sözleşmeye bağlı kalmasını sağlar. Terk eden ihbar süresince sözleşmeye bağlı kalmazsa sürelere bağlı olarak karşı tarafa tazminat öder. Bu süreleri görmek isterseniz tıklayınız. Şimdi sırasıyla SİGORTA ve VERGİ açısından, İŞ ARAMA İZNİ açısından, YILLIK İZİN ve son olarak VERİMLİLİK açısından konuyu değerlendirelim; SİGORTA ve VERGİ AÇISINDAN; Eğer…

İhbar Süresi İçinde Yıllık İzin Kullanımı ve İş Arama İzinlerinin Durumu

İhbar süreleri yani ihbar önelleri içinde işverenin işçiye yıllık izin verip verememesi hep tartışma konusu olmuştur. Halbuki bu konu çok da karışık değil… İhbar süreleri, sözleşmeden cayan tarafın karşı tarafın mağduriyetini önlemek için belli bir süre daha çalışmayı kabul etmesidir diyebiliriz. İster işçi istifa etsin ister işveren işten çıkarsın ihbar süreleri söz konusudur. (Haklı sebeplerle ayrılmak yada çıkarmak hariç. Detay için tıklayınız.) Eğer bir ayrılık söz konusu ise ve işçinin içeride hak etmiş olduğu yıllık izin süreleri varsa işverenin ihtimalleri bellidir; İşçiyi hemen çıkarır; ihbar tazminatı ve yıllık izinleri öder İşçiyi ihbar sürelerince çalıştırır süre sonunda yıllık izinleri öder İşçiyi ihbar süresince çalıştırır ve ek olarak yıllık izin kullandırır. Daha net ifade etmek gerekirse; işçi ihbar süresinde iken yıllık izin kullandırılabilir. Fakat bu “iç içe geçme” aynı güne denk gelemez. İhbar süresi kullandırılan dönem yıllık izin kullandırılabilir fakat bu günler aynı günler olamaz ve ihbar süresi uzar. Örnek vermek gerekirse,…

İhbar Sürelerini Beklemeden Sözleşmenin Tek Taraflı Feshi

Bu konu işveren ve işçi için aynı mantıkla uygulanır. Elbette işçinin bu konuda da bir gömlek üstün olduğunu unutmamalıyız. Şöyle ki; eğer işveren işçinin işine son veriyorsa, işçi, kanunun öngördüğü sürelerce çalıştırılmak zorundadır. İşçi mağdur edilemez. Eğer çalıştırmazsanız ihbar tazminatını ödersiniz. İhbar tazminatı ile ilgili teknik detay içeren makaleler için tıklayınız. Fakat işçi istifa ediyorsa işler değişiyor. Elbette işçi de istifayı verip çekip gidemez, işvereni mağdur edemez. İhbar süresi boyunca çalışmak zorundadır. Fakat işçi hem istifa eder hem ihbar süresini beklemeden giderse, işveren işçinin maaşından ihbar tazminatını kendisi hesaplayıp kesemez. İhbar tazminatını maaşınından kesecek ve maaşını eksik ödeyecekse bunun için işçinin onayını aldığına dair bir de yazı almalıdır. Çünkü anlaşmazlık durumunda konu mahkeme aşamasına gelirse işçi muhtemelen davayı kazanacağı için bu para da fazlasıyla geri ödenecek demektir. Malum, insanlar geçmiş defterleri açıp “benim şu şu zamanlarda sizin için yaptığım şu şu işleri ne çabuk unuttunuz?” gibi savunmaya geçeceklerdir. Peki ne…

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar tazminatının hesaplaması ile ilgili bir örnek vermeden önce şu bilgileri de verelim. İhbar tazminatı gördüğünüz üzere “çalışılmış gibi” varsayılarak ödenen bir ücretten ibarettir. Tek farkla, sigorta kesintileri uygulanmaz. Sadece Gelir ve Damga vergi kesintileri aynen ücretteki gibi uygulanır. Kıdem tazminatında olduğu gibi personele sağlanan tüm haklar brütleştirilerek ihbar tazminatının matrahı bulunur. Yani sadece ücretiniz değil, varsa ikramiyeniz, sağlık sigortanız, yemek bedeliniz, servis hizmetiniz, bunların tamamının üzerinden hesaplama yapılır. Şimdi bir örnek verelim; 1 senedir çalıştığınız şirketinizden kovuldunuz. İhbar süresince de durmanız istenmiyor. 30 günlük brüt ücretiniz 2.000,00-TL olsun. (Özlük işlerinden bordro isteyerek brüt ücretinizi görebilirsiniz. Ben göremedim diyenler için Bordro başlığının altında örnek Bordro mevcuttur.) Ayrıca senede 1 kere 400-TL brüt yakacak yardımı, aylık 120-TL servis/yol yardımı, yine senelik 300-TL özel sağlık sigortanız olduğunu düşünelim. Aylığa çevirerek toplayalım; 2.000,00-TL ücret + (400,00-TL/12 ay) yakacak + 120-TL servis + (300,00-TL/12 ay) sağlık sigortası = 2.178,33-TL sizin tazminatlarınızın hesaplanacağı rakam. 1…

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı işverenin işçiyi çıkarmadan ya da işçinin işyerinden ayrılmadan önce karşı tarafa haber vererek mağdur olmasını önlemek amacıyla oluşturulmuş bir tazminattır. Eğer işçiyseniz ve herhangi bir problemi bahane ederek arkanızı dönüp giderseniz işverenin işleri aksayacaktır. Karşı taraf içinde aynı durum geçerlidir. İşveren işçiyi herhangi bir şekilde birden bire ortada bırakmamak için önceden haber vermek zorundadır. Bu süre zarfında işveren yeni işçi arayabilirken işçi de yeni bir iş arar. İşte tarafların birbirine önceden haber vermesi gereken süreye ihbar süresi, gerekli bildirimi yapmadan işçinin çıkması ya da işverenin çıkartması durumunda ödediği bedele ise ihbar tazminatı diyoruz. Elbette ihbar konusunun da istisnaları var; karşılıklı olarak iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmazsa, işyerinde kavga, saygısızlık, hırsızlık, alkol ya da uyuşturucu kullanımı, ücret ödenmemesi, devamsızlık, taciz vb. gibi sebepler olması durumunda ihbar süresi beklenmeden sözleşmeler tek taraflı olarak feshedilebilir. Bunun için işçinin / işverenin haklı sebeplerle feshi konusunu incelemenizi öneririm. İşçinin çalıştığı sürenin uzunluğuna…

Menü