İşyeri Değişikliğinde Kümülatif Gelir Vergisi Matrahının Taşınması

İlk olarak söylenmesi gereken, bilinse de bilinmese de belirtmek istiyorum; bir personeli işten çıkarıp yeniden işe alarak asla ve asla kümülatif gelir vergisini sıfırlayamazsınız. Hatta emeklilik, evlilik, askerlik nedenleri ile çıkmış olsa dahi.

Sitemizin bildiğiniz gibi belli prensipleri var; Sade olacak, Türkçe olacak, kısa kesilecek, sadede gelinecek fakat, siz bu yazıdakileri insanlara söylediğinizde karşı çıkacaklardır. Bu nedenle affınıza sığınarak özelgeleri, bazı dava sonuçlarını ve kanun maddelerini de buraya taşımayı uygun görüyorum. Kendinizi kanıtlarla savunursanız daha faydalı olacaktır.

İlk olarak, kısa ve öz… Bir işçi aynı çalışma dönemi içinde olsa dahi bir işyerinden ayrılıp bir başka işverenin işyerinde işe başlarsa KÜMÜLATİF GELİR VERGİSİ MATRAHI TAŞINMAZ!

Yani yeni işyerinde kümülatif gelir vergisi matrahı “sıfır” olur.

İkinci olarak, yine kısa ve öz… Hangi sebepten olursa olsun aynı işverene ait “farklı şube yada işyeri olsa da” iş değişikliği yaparsanız yada nakil edilirseniz kümülatif gelir vergisi matrahınıza kaldığınız yerden devam ettirilir.

Bununla ilgili bir kaç özelge paylaşalım, kanunlarda içinde geçiyor zaten, gerekirse kullanırsınız;

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü
Sayı    : B.07.1.GİB.4.34.l6.01/GVK-103-12713
Konu   : İşveren değiştiren personelin ücretlerinin vergilendirilmesinin ayrı ayrı dönem itibariyle mi değerlendirileceği hk.

Buradan eski personelinizin yeni işvereninden elde edeceği ücret gelirinin Gelir Vergisi Kanunu kapsamında 61, 94 ve 103 maddeler kapsamında vergilendirilmesi aşamasında eski işvereninden elde ettiği ücret matrahının yeni işvereninde elde edeceği ücretin matrahı ile ilgilendirilmeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir. Bir başka anlatımla eski personelinizin yeni işverenden elde edeceği ücretlerinin tevkif suretiyle vergilendirilmesine esas olarak başlangıçta “0” matrahın dikkate alınması gerekmektedir.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü
Sayı    : B.07.1.GİB.4.34.l6.01/GVK-103    
Konu  : İşveren değiştiren  personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi hk.

İlgide kayıtlı dilekçenizde 2007 yılının 10.ayına kadar bir işyerinde çalıştığınızı, 01/11/2007 tarihinde bu işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde işe başladığınızı, bu iki işyerinin birbiriyle ilişkisinin olmadığını, ancak yeni işyeriniz tarafından eski işyerinizden toplam gelir vergisi matrahını içeren yazı istendiğini belirterek farklı sektörde, tamamen bağımsız olarak faaliyet gösteren yeni işyerinizce ücretinizin vergilendirme aşamasında vergilendirmeye esas olacak toplam matrahın nasıl belirlenmesi gerektiği konusunda görüşümüz sorulmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, yeni başladığınız işyerinde çalışacağınız süre içerisinde elde edeceği ücret gelirinin Gelir Vergisi Kanununun 61, 94 ve 103. maddeleri uyarınca vergilendirilmesi aşamasında daha önce çalışmış olduğunuz işyerinizden elde ettiğiniz kümülatif ücret matrahının yeni çalışacağınız işyerindeki süre içerisinde elde edeceğiniz ücret matrahı ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Bir başka anlatımla elde edeceğiniz ücretlerin tevkif suretiyle vergilendirilmesine esas olarak başlangıçta “0” matrahın dikkate alınması gerekmektedir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11.GVK-
Konu : Bir işveren nezdinde çalışmakta iken yıl içinde bu işverenden ayrılarak başka bir işveren nezdinde çalışmaya başlayan kişinin ücretinin nasıl vergilendirileceği ve özel gider indiriminin ne şekilde hesaplanacağı hk.

Bu açıklamalara göre; söz konusu elemanın daha önceki işyerinde çalıştığı 01/01/2001-30/08/2001 döneminin ayrı, sizin işyerinizde çalışmaya başladığı 01/09/2001 ve daha sonraki dönemin ayrı vergilendirmeye tabi tutulması gerekmekte olup, bu kişinin, işyerinizden almış olduğu ücretin ayrı olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan vergi tarifesine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11. GVK-103
Konu : İşveren değiştiren personelin ücretlerinin vergilendirilmesinin ayrı ayrı dönem itibariyle mi değerlendirileceği hk.

Bu açıklamalara göre, bir işverene bağlı olarak çalışmakta iken 10.07.2001 tarihinden itibaren şirketiniz personeli olan çalışanlar için, eski işverene bağlı olarak çalışılan ücretlerin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan vergi tarifesine göre 10.07.2001 tarihine kadar ki dönemin ayrı; şirketin personeli olarak işe başladıkları 10.07.2001 ve daha sonraki dönemin de yine 103. maddesine göre yine ayrı vergilendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü
Sayı : B.07.1.GİB.4.34.l6.01/GVK-103
Konu : İşveren değiştiren personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi hk.
Bağcılar-İSTANBUL

İlgide kayıtlı dilekçenizde 2007 yılının 10.ayına kadar bir işyerinde çalıştığınızı, 01/11/2007 tarihinde bu işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde işe başladığınızı, bu iki işyerinin birbiriyle ilişkisinin olmadığını, ancak yeni işyeriniz tarafından eski işyerinizden toplam gelir vergisi matrahını içeren yazı istendiğini belirterek farklı sektörde, tamamen bağımsız olarak faaliyet gösteren yeni işyerinizce ücretinizin vergilendirme aşamasında vergilendirmeye esas olacak toplam matrahın nasıl belirlenmesi gerektiği konusunda görüşümüz sorulmaktadır.
Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde; “Ücret işverene tabi ve belirle bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez………….” denilmiş 62. maddede ise “İşverenler hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir.” hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan aynı Kanunun 86. maddesinde ise, “(4842 sayılı Kanunun 9. maddesiyle 24/04/2003 tarihinden geçerli olmak üzere değişen şekli) (2003 yılı gelirleri dahil) Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

a)- Tam mükellefiyette

………….

b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (4962 sayılı Kanunun 17/D maddesiyle değişen parantez içi hüküm 07/08/2003 tarihinden geçerli olmak üzere) (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplam 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)…” hükmü yer almaktadır.

c) Vergiye tabi gelir toplamının (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye’de tevkifata tabi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları…..hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, konuyla ilgili olarak 160 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, “…Buna göre, bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverenin ödediği ücretler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi, her bir işverenin ödediği ücrete, diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır. Ancak, söz konusu ücretlerin gayrisafi tutarları toplamının, Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesinde belirtilen haddi aşması halinde, bu ücretlerin yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, yeni başladığınız işyerinde çalışacağınız süre içerisinde elde edeceği ücret gelirinin Gelir Vergisi Kanununun 61, 94 ve 103. maddeleri uyarınca vergilendirilmesi aşamasında daha önce çalışmış olduğunuz işyerinizden elde ettiğiniz kümülatif ücret matrahının yeni çalışacağınız işyerindeki süre içerisinde elde edeceğiniz ücret matrahı ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Bir başka anlatımla elde edeceğiniz ücretlerin tevkif suretiyle vergilendirilmesine esas olarak başlangıçta “0” matrahın dikkate alınması gerekmektedir.  

Öte yandan, yıl içerisinde birinci işverenden almış olduğunuz ücretin hangisi olacağı tarafınızdan serbestçe belirlenecek olup, başkaca bir geliriniz olmaması şartıyla 2007 yılı içinde birinci işverenden sonraki ücretlerinizin toplamının 19.000YTL.’yi aşmaması halinde beyanname vermenize gerek bulunmamaktadır. Ancak, birinci işverenden sonraki ücret gelirlerinizin toplamının 19.000 YTL’yi aşması halinde ise birinci işverenden alınan da dahil olmak üzere ücret gelirinizin tamamının tarafınızdan yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü
Sayı : B.07.1 .GİB.4.34.l6.01/GVK-103-12653
Konu : Aynı yıl içinde farklı işyerlerinde çalışan kişinin aldığı ücretlerin vergilendirilmesinin ne şekilde yapılacağı hk.

Elmadağ/İSTANBUL

İlgi : …/05/2006 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 2006 yılında farklı işyerlerinde çalıştığınız yeni işyerinizin yıl içinde elde ettiğiniz ücretler, farklı işverenden de olsa tek bir ücret olarak dikkate aldığını gelir vergisi hesaplamasını buna göre yaptığını belirterek yıl içinde birden fazla işverenden alınan ücretlerin ne şekilde vergilendirilmesi hususunda görüşümüzü sormaktasınız.
Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretin tarifi” başlıklı 61.maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” denilmiş, “İşverenin tarifi” başlıklı 62. maddede ise “İşverenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir….” hükmü yer almıştır.
Öte yandan, ücret ödemelerinin ne şekilde vergilendirileceği 128 ve 160 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, bir işyerine bağlı olarak çalışmakta iken yıl içinde bu işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlamanız halinde yeni çalışmaya başladığınız şirketçe yapılacak ücret ödemeleri ile daha önce çalıştığınız şirket tarafından yapılmış olan ücret ödemeleri, ayrı işverenler tarafından ödendiğinden bu ödemelerin ayrı ayrı ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan vergi tarifesine göre vergilendirilmesi ve birden sonraki işverenden aldığınız ücretler toplamının aynı Kanun’un 86/1. maddesinde belirtilen haddi (2005 takvim yılı için 15.000 YTL.) aşması halinde, bu ücretlerin tamamını yıllık beyanname ile beyan edilmeniz gerekir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelgenin yetersiz kalacağı durumlarda Sayın Resul KURT üstadın şu makalesini değerlendirebilirsiniz TIKLAYINIZ.

Sonuç olarak;

 1. Aynı işverenin şube ve diğer işyerlerinde iş değişikliği / nakil vb. varsa kümülatif gelir vergisi matrahı devam eder.
 2. İşçi bir işyerinden ayrılıp yeni bir işyerine geçiyorsa kümülatif gelir vergisi matrahı taşınmaz.
 3. İlgili yılda (hani şu eski işyerinizden çıkıp yeni işinize başladığınız yıl) 2. gelir vergisi basamağı (2012’yi görmek için tıklayın) neyse buna bakarak bir hesap yapmanız gerekiyor. Eğer birden fazla işyerinden elde ettiğiniz gelir (aynı anda birden çok yerde çalışsanız da, 01 Ocak – 31 Aralık arasında birden fazla işe girip çıksanızda bu kapsama girersiniz, kaçış yok) bu 2. basamağı geçiyorsa yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekiyor demektir.

Peki nasıl hesaplayacaksınız?

Öncelikle aynı anda yada tek tek iş değiştirerek yıl içinde çalıştığınız işyerlerindeki ücretlerinizi işyeri bazlı olarak toplayacaksınız.

Örneğin; ilgili yıl içinde gelir vergisini  baz alacağınız tutarlar (matrahlar) şu şekilde;

A işyeri 10.000-TL

B işyeri  5.000-TL

C işyeri 30.000-TL

D işyeri 25.000-TL

İşe giriş çıkış sırasının bir anlamı yok. İlk işvereninizi siz serbestçe belirliyorsunuz. Doğal olarak en büyüğü seçiyoruz ilk olarak. Neden mi? Nedenini anlayacaksınız şimdi. İlkini büyük seçin kalanının sırasının önemi yok.

1. İşyeri C 30.000-TL
2. İşyeri A 10.000-TL
3. İşyeri B   5.000-TL
4. İşyeri D 25.000-TL

İlk işyerini görmezden gelerek diğerlerini topluyorsunuz (40.000-TL) ve toplam gelir vergisinin 2. basamağını geçiyorsa (2012 için 25.000-TL) birinci işyeri dahil tamamı için gelir vergisini ilgili basamaktan devam ederek hesaplıyorsunuz. Hesapladığınız gelir vergisinden ilgili işyerlerinde çalışırken ödediklerinizi düşüyorsunuz elbette. Yoksa mükerrer ödemiş olursunuz.

Şimdi anladınız mı neden kümülatif gelir vergisi matrahını dilekçe ile işyerinden işyerine taşıyanların mantığını? Kendilerince ilgili basamağı devam ettirerek hakkaniyeti sağlıyorlar.

Burada bilinmesi gereken husus yıllık gelir vergisi beyannamesi verme sorumluluğu işçiye aittir. İşverenlerin eskisini de yenisini de ilgilendirmez işçinin yıllık beyannamesi.

Yukarıdaki örneği baz alırsak;

Kümüleyi taşırsa;

1. işyerinde ( 10.000 x 0,15 ) + ( 15.000 x 0,20 ) + ( 5.000 x 0,27 ) = 5.850-TL
2. işyerinde ( 10.000 x 0,27 ) = 2.700
3. işyerinde (   5.000 x 0,27 ) = 1.350
4. işyerinde ( 25.000 x 0,27 ) = 6.750

Toplam = 16.650

Taşımaz, her işyerinde sıfırdan başlarsa;

1. işyerinde ( 10.000 x 0,15 ) + ( 15.000 x 0,20 ) + ( 5.000 x 0,27 ) = 5.850-TL
2. işyerinde ( 10.000 x 0,15 ) = 1.500
3. işyerinde (   5.000 x 0,15 ) =    750
4. işyerinde ( 25.000 x 0,15 ) = 3.750

Toplam = 11.850

ve tabi bu durumda beyanname durumuna bakalım;

1. İşyeri C 30.000-TL
2. İşyeri A 10.000-TL
3. İşyeri B   5.000-TL
4. İşyeri D 25.000-TL

Toplamı 25.000-TL’yi geçtiği için 70.000-TL’nin gelir vergisini hesaplayalım;

25.000-TL’si 4.500-TL (basamak rakamı veriyor zaten buraya tıklayın görün)
45.000-TL’si 12.150-TL

Toplam vergi yükü 16.650. (dikkat edin kümüleyi taşıyıncaki ile aynı)
Ödemiş olduğumuzu çıkalım;

16.650 – 11.850 = 4.800-TL daha vergi ödenecek.

Evet ödenince aynı kapıya çıktı fakat herşeyin bir kuralı kanunu var. Öyle de böyle de aynı parayı ödüyorum demek doğru olmadığı gibi sonraki sene Mart ve Temmuz’da bu parayı ödemek varken paranızı devlete şakır şakır naklen ödemeniz enayilik olur. Tüm kurum ve kuruluşları ile dünyanın en ağır işleyen devletine, bürokrasilerin efendisine bu kadar hızlı para ödemek sizin duygu ve düşüncelerinize kalmış.

Ayrıca bir de şunu düşünün, “ya 2. gelir vergisi basamağını geçmeseydim?”

Yani 1. işverenden 1.000.000.000.000-TL kazandım diyelim, ki bu rakamdan muafım.
2. işverenden   5.000
3. işverenden 10.000
4. işverenden   5.000

alsaydım toplamda 20.000 ederdi ve 2012 yılı için sınır olan 25.000-TL’yi geçmez ve beyanname de vermek zorunda kalmazdım. Ek vergi de ödemezdim. Ama şimdi 1. işverendeki süper gelirimi 2. ve oradan da diğerlerine taşıdığım için her işyerinde %35’lik dilime giriyorum. Neyim ben keriz mi? Bu 20.000’in tamamı %15 ten hesaplanırdı eğer ben kümülatifimi taşımasaydım. Türkçesi intihar.

Son olarak emeklilik nedeniyle işten istifa eden birinin yeniden işe alınması durumunda kümülatif gelir vergisi matrahına ne olacağı ile ilgili bir özelge daha paylaşalım;

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
Sayı   : B.07.4.DEF.0.34.ll/GVK-103

İlgi dilekçenizde ………..10.2002 tarihinde emeklilik nedeniyle şirketinizden ayrılan ancak ….11.2002 tarihinde SSK destekleme primi ödenerek tekrar işe alınan kişiye yapılacak ücret ödemelerinin nasıl vergilendirileceği sorulmaktadır.

Bu hükümlere göre işyerinize bağlı olarak çalışmakta olan personelinizin iş akdi sona erdirilerek emekli olmasından sonra tekrar aynı işyerine işe başlaması yeni işe başlama olarak değerlendirilmeyip, aynı iş veren nezdinde çalışma olarak değerlendirilmesi gerekir.

Bu itibarla emeklilik öncesi ücret matrahına uygulanan Gelir Vergisi oranının emeklilikten sonra (cari yıl sonuna kadar) ödenecek ücretin gelir vergisi matrahının tespitinde kümülatif miktarın dikkate alınması gerekeceği tabiidir.

Bu uzun makale için özür diliyorum. Sürç-i lisan ettiysek affola. Eksik ve karışık noktalar için görüşlerinizi bekliyoruz.

22 Yorumlar

 1. Efendim merhaba yazınızı okudum. ama benim sorunum şu yardımcı olursanız memnun olurum. ben 3-4 senedir sigortasız çalışmaktayım. farklı farklı işyerlerin de şimdi sigortalı bir iş buldum. benden işe başlama evrakı olarak kümülatif vergi matrahı ve kesilen gelir vergisi yazısı isteniyor. ben daha önce sigortasız olarak çalıştığım için bu evrakları toplama gibi imkanım yok. ne yapmam gerekli? evrakları götürmesem sorun çıkar mı? veya o evrakları en son çalıştığım 4 sene önceki şirketten alabilir miyim? cevabınızı bekliyorum teşekkür ederim.

  • Okan Koçak

   Siz sigortasız çalıştığınız için vergi ödemiyorsunuz. Vergi ödemediğiniz için matrahınız da kümülatifiniz de yok. Şirketinizden böyle bir evrak isteyemezsiniz. İsteseniz de vermezler. Verirlerse de kendilerini riske atmış olurlar. Gerek sizin gerekse işvereninizin yaptığı doğru değil.

   Yeni işvereninize çalışmıyorum demeniz ile sigortasız çalışıyorum demeniz arasında vergisel ve sigorta açısından hiç bir fark yok.

 2. bilgileriniz icin teşekkürler, benim de öğrenmek istediğim bir şey var yardımcı olursanız sevinirim, önceki çalıştığım iş yeri kapandı diğer illerde şubeleri ise mevcut, benden vergi matrahı isteniyor ben ne yapmalıyım, mesela o işyerimden değil de bir öncekinden alabiliyor muyum vergi matrahını?

  • Okan Koçak

   Şubuleri açıksa işyeriniz kapanmamış demektir. Sadece sizin çalıştığınız kısım kapalı demektir. Şube dediğiniz noktalara başvurarak bordro alabilirsiniz. İşyerinden ayrılırken size bordro vermiş olamaları lazım. Kümülatif gelir vergisi matrahınızı oradan da görebilirsiniz. Eğer ayrıldığınız tarih 2013 yılında kaldıysa 2014’te zaten kümülatif gelir vergisi matrahınız sıfırlandı demektir. 2013’te ayrıldığınızı söylemeniz yeterli.

   Lütfen yukarıda belirttiğimiz net olmayan konulara açıklık getirin. Sorununuz çözelim. Bu çözülmesi zor bir konu değil.

 3. Ali ÖZBEK

  6360 Sayılı kanun kapsamında kapanan İl Özel İdare personeli ilgili belediyelere devredilmiştir. Devredilen işçi personelin süregelen kümülatif vergi matrahı taşınır mı taşınmaz mı ? Bu konuda bilgi verirseniz seviniriz.

  • Okan Koçak

   Devredilmelidir. Tüm hak ve alacaklarınız ile aynı işverene ait farklı işyerine nakil olduğunuzu düşünebilirsiniz.

 4. şahin dal

  merhabalar bir sorum olacak
  ben 28/10/2010 tarihinde işe başladım sigaorta girişim 2010 ve ben 2013 8 ayında aynı işyerinin farklı bir şantiyesine geçtim vergi matrahım sıfırlanmış yani yeniden işe başlamışım gibi görünüyorum sanırım ki buda benim 2010 ve 2013 arasındaki yasal haklarımı almamıda etkiliyor olsa gerek buna ne gibi birşey yapabilirim acaba yardımcı olurmusunuz.

  • Okan Koçak

   Aynı işverenin iş yerleri arasında nakil kümülatif gelir vergisi matrahını sıfırlatmaz. Bu başka bir konu.

   Aynı işverenin iş yerleri arasında ya da başka işverene nakil sizin haklarınızı sıfırlatmaz. Ya sizin tüm haklarınızı ödeyecek ve yeni işvereninize aynı haklarla yeni bir başlangıç yaptıracak (ki sizin de onayınız olmalı) ya da aynı haklarınızla kaldığınız yerden yeni iş yerinde ya da yeni işveren ile çalışmaya başlatacak.

   Eğer “senin iş yerini değiştirdik. hakların o tarihte baştan başladı” gibi bir şey derlerse, “eyvallah” deyip bir iş avukatına başvurun. Sonra da ayak diretirlerse en fazla 1 sene sabredip faizi ile birlikle birikmiş paranızı güle güle kullanın. İş avukatı lazım olursa bir tecrübeli avukat temin etmenizi sağlarız.

   Sadece dik durun, okumadan hiç bir şey imzalamayın ve hakkınızı isteyin.

 5. merhaba benim sorunum şu belediyede memur olarak görev yapmakta iken 2014 yılının 7.ayında üniversiteye naklen atamam gerçekleşti ancak yeni kurumumda maaşları yapan personele maliye bakanlığının ilgiliği tebliğini ve yazınızı örnek göstermeme rağmen böyle birşeyin söz konusu olmadığını söyledi ve kümülatif vergimin 10.000 Tl yi geçmiş olduğu için vergi dilimimin % 15 değil % 20 olduğunu söyledi ve maaşımı Yüzde yirmi vergi ödeyerek alıyorum ne yapabilirim memur olmam kümülatif vergimin sıfırlanmasına engelmidir? teşekkürler

  • Okan Koçak

   Bu konunun memur olmakla ilgisi yok. Zaten makaleyi göstermenizin de bir işe yarayacağını sanmıyorum. İnsanlar bildiklerini okuyacaklardır. Bu konu için de mahkemeye gitmeyeceğinize göre istedikleri belgeyi verin.

 6. merhaba kamu tüzel kişiliği bulunan belediyeden naklen atama yoluyla üniversiteye geçiş yapan personelin kümülatif vergi matrahı sıfırlanır mı, işveren aynı mıdır yoksa ayrı işveren statüsü mü söz konusu. teşekkürler

  • Okan Koçak

   İşvereniniz değişmiştir. KGVM konusu tüm kurumca uygulanacak bir konu. Bunu oradaki memur yada personelin kendi başına karar alıp size sizin istediğiniz gibi uygulaması zor. Kimse kendini riske etmez.

 7. korhan sönmez

  Merhabalar kolay gelsin
  ben yeni bir işe başlıycam bu yıl bu ikici işim olacak yenı başlayacağım yer benden kümülatif vergi matrahı istiyor ne yapmam gerekiyor

  • Okan Koçak

   Ayrıldığınız yerden verilen son bordronuzu yeni işyerinize verin.

 8. FATİH BOZDAĞ

  Merhabalar,
  Öncelikle verdiğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.
  Benim bu yazıdan anladığım kadarıyla aynı işveren ve nakil durumlarında gelir vergisi matrahı sıfırlanmıyor. Benim ve şirketteki bir çok arkadaşımızın durumu ise şöyle;
  Daha önce A ve B kişisinin ortak olduğu Metal sektöründe faaliyet gösteren X firmasında çalışıyorken,
  Kasım ayı itibariyle, A ve B kişisinin ortak olduğu X firması ile
  B ve C kişilerinin ortak olduğu Y firmasının tüzel ortaklıklarıyla kurulan ve plastik sektöründe faaliyet gösteren Z firmasına nakil olduk. (bu arada X ve Y firmalarındaki B kişileri aynıdır)
  Bu durumda işverenimiz aynı mıdır? Değil midir?
  Ya da en temel soruya dönersek Gelir vergisi matrahımız sıfırlanmalı mı? Sıfırlanmamalı mıdır?
  Saygılarımla
  Fatih Bozdağ

  • Okan Koçak

   Aynıdır. Sıfırlanmadan devam ettirin.

 9. Merhabalar,
  Isten 5 ekimde çıkarıldım. Haksız yere çıkarıldıgım ve hakkımı aradıgım için beni bundan sonra çalışacagın yer bizi aramasin hakkinda olumlu konusmayacagız diyerek tehdit ettiler bu sebeple ben de yeni başlayacağim iş yerine işten ayrildigimi söyleyemedim. 1 aralikta işe başlayacagım benden vergi matrahi istiyorlar. Eski is yerime gitme durumum yok ne yapmaliyim ? Lütfen yardimci olun. Iyi çalismalar.

  • Okan Koçak

   Eski işyerinizden son maaş bordronuzu isteyin. Orada kümülatif gelir vergisi matrahınız yazar ve bordroda işten çıkış nedeniniz yazmaz.

 10. Ali kemal

  Merhabalar
  17 Ağustos 2015 de çalıştığım şirketten istifa ederek 18 ağustos 2015 de yeni işyerimde işbaşı yaptım. Yeni işbaşı yaptığım şirket ile brut maaş olarak anlaştım. Yıl sonu aldığım ücret ile Ocak 2016 da aldığım ücret arasında hiç fark yok. Vergi dilimi olarak %27 den %15 e düşmüş olmam lazım diye düşünüyorum. Bu durumda eksik ücret mi yattı bi yorumlayabilrmisiniz

  • Okan Koçak

   Eğer brüt ücretten anlaştıysanız ve 2015’te vergi oranınız %15’in üzerine çıktıysa;

   Aralık 2015’te aldığınız ücret düşük, Ocak 2016 aldığınız ücret yüksek olmalıdır. Ocak ayında kümülatif gelir vergi matrahınız sıfırlanız ve %15’e düşer. Aralık 2015 bordronuz ile Ocak 2016’daki bordronuzda yazan kümülatif gelir vergisi matrahlarını yazar mısınız lütfen?

 11. hakan saruhan

  merhaba, 15 yıllık bir personelimizi maddi ihtiyacını gidermek amacıyla kendisinin istek ve onayı ile kıdem tazminatı ödeyerek çıkışını yaptık. personel çalışmaya 1 ay ara verdi sonrasında tekrar aynı işyerimizde aynı görevine tekrar başlattık. bu durumda gelir vergisi matrahı sıfırlanır mı ? teşekkürler

Menü