6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Öngörülen İdari Para Cezaları

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Fiil

01.01.2014

itibarıyla
Ceza Miktarı
Yeniden

Değerleme

Oranı

%3,93

Açıklama

4

4/1-a

26-1/a

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.

2.240

Türk Lirası / her yükümlülük için

4/1-b

26-1/a

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek,denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.

2.240

Türk Lirası / her yükümlülük için

6

6/1-a

26-1/b

İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak.

5.601

TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

6/1-a

26-1/b

İşyeri hekimi çalıştırmamak.

5.601

TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

6/1-a

26-1/b

Diğer sağlık personeli çalıştırmamak.

2.800

TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

6/1-b

26-1/b

İSG hizmetleri içingörevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.

1.680

Türk Lirası

6/1-c

26-1/b

İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.

1.680

Türk Lirası

6/1-ç

26-1/b

Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.

1.120

TL / Her tedbir için

6/1-d

26-1/b

Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.

1.680

Türk Lirası

8

8/1

26-1/c

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının hak ve yetkilerini kısıtlamak.

1.680

Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı

8/6

26-1/c

Tam süreli görevlendirmelerde işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.

1.680

Türk Lirası

10

10/1

26-1/ç

Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.

3.361

Türk Lirası
Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek.

5.041

TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

10/4

26-1/ç

Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamamak

1.680

Türk Lirası

11

11

26-1/d

Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.

1.120

TL / Her yükümlülük için

1.120

TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

12

12

26-1/d

Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak

1.120

TL / Her yükümlülük için

1.120

TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

14

14/1

26-1/e

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek.

1.680

TL / Her yükümlülük için

14/2

26-1/e

İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmemek.

2.240

Türk Lirası

14/4

26-1/e

Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi.

2.240

Türk Lirası

15

15/1

26-1/f

Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak

1.120

TL / Her çalışan için

15/2

26-1/f

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için  yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almamak

1.120

TL / Her çalışan için

16

16

26-1/g

Çalışanları, karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları hakkında, ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirmemek

1.120

TL / Her çalışan için

17

17

26-1/ğ

Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak (İSG eğitimi, çalışan temsilcisine özel eğitim, mesleki eğitim, iş kazası geçirene ilave eğitim, yenileme eğitimi, başka işyerinden çalışmak için gelenlere eğitim, geçici iş ilişkisiyle gelenlere eğitim vermemek, eğitim maliyetini çalışanlara yansıtmak, eğitimlerde geçen süreyi çalışma süresinden saymamak.)

1.120

TL / Her çalışan için

18

18

26-1/h

Çalışanların görüşlerini alma ve katılmalarını sağlama yükümlülüklerine uymamak.

1.120

TL / Her çalışan için

20

20/1

26-1/ı

Uygun sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmemek. (2-50 çalışana 1, 51-100 çalışana 2, 101-500 çalışana 3, 501-1000 çalışana 4, 1001-2000 çalışana 5, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerine 6)

1.120

Türk Lirası

20/3

26-1/ı

Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, öneride bulunan ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen çalışan temsilcilerinin isteklerini yerine getirmemek.

1.680

Türk Lirası

20/4

26-1/ı

Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak

1.120

Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için

22

22

26-1/i

İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek

2.240

TL / Her aykırılık için

23

23/2

26-1/j

Birden çok işyerinin bulunduğu iş hanları, sanayi bölgeleri vb. yerlerde diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda işverenleri uyarmayan, uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmeyen yönetimlere

5.601

Türk Lirası

24

24/2

26-1/k

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak

5.601

Türk Lirası

25

25

26-1/l

İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam etmek

11.203

Türk Lirası

25/6

26-1/l

İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermemek

1.120

Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için

1.120

TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

29

29

26-1/m

Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyerlerinde büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamamak

56.018

Türk Lirası
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.

89.629

Türk Lirası
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek

89.629

Türk Lirası
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek

89.629

Türk Lirası

30

30

26-1/n

30 uncu maddede öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek

1.120

TL / Her hüküm için

1.120

TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
NOTLAR:
 1) Ceza miktarları Türk Lirası (TL) olarak yazılmıştır.
 2) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 Tarihli ve 28339 Sayılı Resmî Gazete’de yayımanmış, ilgili ceza maddelerini  düzenleyen maddenin, kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 
 3) 01.06.2005 tarihinde türürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı ba şından geçerli olmak üzereo yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında (YDO) artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.

Bu tablo www.alomaliye.com sitesinden alıntıdır.

Yorumlara kapalı.

Menü