İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alma Zorunluluğum Var mı?

İşyerinizin tehlike sınıfını belirlediniz. Eğer işyeriniz tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıfta yer alıyorsa iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma zorunluluğunuz bulunmaktadır. İşyeriniz az tehlikeli sınıfta yer alıyor ve 50’den az çalışanınız bulunuyor ise 01.07.2017 tarihine kadar hizmet alma zorunluluğu bulunmamaktadır. İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirir. On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir. İş güvenliği…

Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Almak Zorundadır?

İş güvenliği hizmeti alma zorunluluğu 2012 yılından beri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında belirlenmiştir. Bu kanun kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Bu kanunun istisnaları; Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri olarak belirlenmiştir. Temmuz 2016’da çıkarılan kanun hükmünde kararname ile elliden az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri ve kamu kurumlarının iş güvenliği hizmeti alma yükümlülüğü 01 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir. Yine aynı kanun kapsamında işverenlerin ve çalışanların yükümlülükleri ayrı ayrı belirtilmiştir. İşverenler, çalışanlara güvenli bir çalışma alanı ve yapılan iş ile ilgili güvenli çalışma…

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşverenin Yükümlülükleri

Sitemizin yayın ilkeleri gereği kanun maddesi vermeden ve yabancı kelime kullanmadan yazılarımızı yazdığımızı tekrar hatırlatmak isterim. Eğer sadeleştirilmiş olan aşağıdaki metin sizin için yetersiz ise buraya tıklayarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun tamamını indirebilirsiniz. Eğer spesifik bir konu arıyorsanız ve bulamadığınız için tüm kanunu inceliyorsanız belki diğer makalelerimiz size yardımcı olabilir; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre Çalışan Temsilcisi Nasıl Seçilir? Kaç Kişiden Oluşur? İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre İşyerinde Alkol ve Diğer Maddelerin Tüketimi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre İşçinin Yükümlülükleri İşçinin Çalışmaktan (İşten) Kaçınma Hakkı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kimleri Kapsar? Kimleri Kapsamaz? İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu – İdari Para Cezaları Son olarak kanunun %90’ının zaten işverenin yükümlülüklerinden ibaret olduğunu tahmin edebilirsiniz. O sebeple ne kadar sadeleştirilse ve özetlense de biraz uzun olması doğal. Buyrun başlayalım; A- İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1. İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla…

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre Çalışan Temsilcisi Nasıl Seçilir? Kaç Kişiden Oluşur?

İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir: 2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. 51 ile 100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. 101 ile 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. 501 ile 1.000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. 1.001 ile 2.000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. 2.001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı. Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir. Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır. İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre İşyerinde Alkol ve Diğer Maddelerin Tüketimi

İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır. İşveren; işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahiptir. Aşağıdaki çalışanlar için alkollü içki kullanma yasağı uygulanmaz: Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilenler. Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olanlar. İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlar. Son olarak yasak olmasına rağmen alkol yada bağımlılık yapan maddeleri kullanarak işe geldiği düşünülen veya işyerinde kullandığı tespit edilen çalışanlar için; İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul aynı gün…

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

50 ve ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu…

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre İşçinin Yükümlülükleri

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek. Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

İşçinin Çalışmaktan (İşten) Kaçınma Hakkı

Çalışmaktan kaçınma hakkı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesinde düzenlenmiştir. Eğer bariz ve her an gerçekleşebilecek ciddi bir tehlike varsa işçi işyerindeki kurula, kurul yoksa işverene giderek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını ister. Kurul acilen toplanarak (kurul yoksa işveren) hemen kararını verir. Karar ve yazılı olarak tutanak altına alıp karar çalışan veya temsilcisine teslim edilir. Bu imzalı evrak daha sonra bir olay meydana gelmesi durumunda mahkemede çok ciddi şekilde sonucu etkileyecektir. İşçilerin bu evrak olmadan çalışmaya başlamaması, işverenin ise mutlaka bu kararı imza ederek dosyalaması gerekmektedir. İki tarafında haklılığı bu tutanağa bağlıdır. Eğer kurul veya işveren işin devam etmesi yönünde karar verirse, işçi gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındıkları sürelerdeki hakları aynen saklıdır. Yani ödenmemesi söz konusu değildir. Eğer çalışanların keyfi olarak işten kaçındıkları düşünülüyorsa işveren kanuni yollara başvurabilir. Eğer ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu düşünülüyorsa işçiler birinci maddedeki usule uymak zorunda olmaksızın…

Menü