Boşandıktan Sonra Tekrar Evlenerek Tazminat Almak

Kıdem tazminatı almak için boşanıp tekrar evlenmek kanuna karşı hile sayılır..

İş Kanunu’nda işçinin kıdem tazminatı hak kazanacağı haller sayılmış olup, kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde evliliğini gerekçe göstererek kendi isteğiyle işten ayrılması halinde bir yıl ve üzeri çalışmaları karşılığında kıdem tazminatı almaya hak kazanacağı düzenlenmiştir.

Bu yasal düzenleme ile kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılmak istemesi halinde kıdem tazminatı hakkının korunması amaçlanmıştır. Uygulamada ise sırf kıdem tazminatı alabilmek için kocasından boşanıp kısa bir süre sonra aynı kişiyle yeniden evlenerek kıdem tazminatı talep edildiği görülmektedir.

Yargıtay, sırf kıdem tazminatı almak için kocasından boşanıp aynı kişiyle yeniden evlenerek bu yolla kıdem tazminatı talep etmenin hakkın kötüye kullanılması ve kanuna karşı hile sayıldığını kabul etmektedir. Bu gibi durumlarda işveren tarafından ödenen kıdem tazminatı işçiden geri istenebilmektedir.

Bu hususa ilişkin olarak Yargıtay’ın bazı kararları aşağıda yer almaktadır.

“…Somut olayımızda, davacı kocasından 1.11.2004 tarihinde şiddetli geçimsizlikten boşanmıştır. Karar temyiz edilmeden kesinleşmiştir. Boşanma dosya içeriğinde davalı eş boşanma istemine karşı koymamıştır. Dava tek oturumda bitmiştir. Davacı eski eşiyle 5.4.2005 tarihinde yeniden evlenmiştir. Davacı evlilik sebebiyle iş sözleşmesini 11.4.2005 tarihinde fesih etmiştir.

Evliliğin kıdem tazminatına hak kazandıran hallerden olduğu tartışmasızdır. Ancak, davacı boşandıktan yaklaşık 5 ay sonra eski eşiyle evlenmiştir. Sözleşmeyi fesh ederek kıdem tazminatını evliliğini gerekçe yaparak Kanunun koruduğu himayeden yararlanmak istemiştir. Dinlenen tanık ifadeleri, maddi olgular önünde inandırıcılığı kabul edilemez. Davacı boşanma davasında eşinin kendisini aldattığından söz etmiş davalı karşı çıkmamıştır. Bu davada iş şartlarını gerekçe göstermiştir. Davacı çelişkili davranmıştır. Dürüstlük kuralına aykırı hakaret etmiştir…” (YARGITAY 9. HD 1.3.2010 T., 2010/4176 E., 2010/5420 K.)

“…Gerçekten 1475 sayılı İş Kanununun 14. Maddesi hükmüne göre, kadın işçinin hizmet akdini evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusu ile sona erdirmesi halinde kıdem tazminatı ödenir. Ancak İşçinin bu hakkını iyiniyet kurallarına uygun bir şekilde kullanmış olması gerekir. Kötü niyetli hallerde bu haktan yararlanması mümkün olamaz. Olayda davacının kocasından boşandıktan ve boşanma kararının kesinleşmesinden çok kısa bir süre sonra aynı şahısla tekrar evlendiği görülmektedir.

Davacının geçimsizlik sebebiyle açtığı boşanma davası 20.4.1988 tarihinde sonuçlanmış, boşanmaya dair karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiş, 27.5.1988 tarihinde de boşandığı kocası ile tekrar evlenmiş, hizmet akdini sona erdirerek işverenden kıdem tazminatını istemiş, işverence de kıdem tazminatı ödenmiştir. Bunu takiben işveren hataen ödeme yaptığını iddia ile davalı aleyhine bu istirdat davasını açmıştır. İşyerinde bir kısım kadın işçilerin de aynı şekilde hareket ettikleri, kocalarından boşanarak çok kısa bir süre sonra boşandıkları kocaları ile evlendikleri onlara da kıdem tazminatı ödendiği ve ödenen miktarların kendilerinden geri istendiği aynı gün temyizen incelemesi yapılan 16 adet dosyadan tespit edilebilmektedir. Davacı idare vekili dava dilekçesinde bu mahiyette 64 kadar olayın mevcut olduğunu bildirmektedir. Bu durum, kanunda öngörülen bir hakkın kötüye kullanıldığını gösterir. Kanuna karşı hile durumunu da oluşturur. Bir hakkın suistimalini ise, kanun korumaz. İşveren hataen ödediği miktarı geri isteyebilir. Olayda BK.’nun 62. maddesine göre geri isteme hakkı gerçekleşmiştir…” (YARGITAY HGK 14.2.1990 T., 1990/9-52 E., 1990/84 K.)

Görüldüğü üzere sırf kıdem tazminatı almak için bu yola başvurulması “kanunu dolanmak” anlamına geldiğinden, bu gibi durumlarda işverenler ödedikleri kıdem tazminatını geri isteme hakkına sahiptir. Ancak bu durumun her halükarda kanuna karşı hile sayılmayacağı, somut olaya göre değerlendirilmesi gerektiği, bir çiftin samimi olarak boşanıp sonrasında görüş değiştirerek tekrar evlenebileceği unutulmamalıdır.

Yorumlara kapalı.

Menü